گالری

انتخاب طرح و سفارش ساخت بر اساس سلیقه شما

جدول مشخصات کد طرح : (R118) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا : ۳٫۵  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح : (R117) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا : ۳٫۵  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح : (R102) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی نقره : ۱۷  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح : (ِR140) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا (هرکدام) :  ۴٫۵  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح :  (R123) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :  ۸   گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح : (R135) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا : ۱۴  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح : (ِR137) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :  ۳٫۵  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح : (ِR141) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا انگشتر:  ۹  گرم وزن خالص تقریبی طلا پست حلقه :  ۴٫۵  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

Technologies:ست

جدول مشخصات کد طرح :  (R120) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :  ۳   گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح :  (R132) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :  ۱۵   گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح :  (R127) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا : ۷  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح :  (R126) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا : ۷  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح : (R115) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا (هرکدام) : ۷٫۵  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح : (R119) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا (مجموع) : ۱۱  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح :  (R112) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :  ۱۴  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح : (R119) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا : ۹٫۵  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح :  (R116) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا : ۳   گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح :  (R125) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :  ۷٫۵   گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح :  (R131) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :  ۴   گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح : (R110) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :  ۱۳ گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح : (R111) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :  ۹  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح :  (R124) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :  ۴  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح :  (R129) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی نقره : ۹   گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح : (R130) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :  ۹  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح : (R133) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :  ۱۶  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح :  (R104) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :  ۱۴   گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح : (R136) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :  ۷  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح : (R121) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :  ۴٫۵  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح : (R107) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :  ۱۵  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.   الکساندریت   کهربا   آمتیست   آمترین   آکوامارین   سیترین   […]

جدول مشخصات کد طرح : (ِR139) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :  ۱۲  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح : (ِR138) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا (هرکدام)  :  ۵  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح :  (R113) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :  ۷٫۵  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح : (R109) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :  ۸٫۵  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح : (R134) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :  ۶٫۵   گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح :  (R108) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :  ۱۲   گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح :  (R106) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :  ۱۱   گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح :  (R105) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :  ۱۴   گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح :  (R122) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :  ۱۲ گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح : (MR108) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی نقره :  ۱۴  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح : (MR104) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی نقره :  ۱۱  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح : (MR105) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی نقره :  ۱۱  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح : (HS108) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :  ۸ گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

Technologies:نیم ست

جدول مشخصات کد طرح : (HS107) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :   ۷گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

Technologies:نیم ست

جدول مشخصات کد طرح :  (HS102) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :  ۶ گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

Technologies:نیم ست

جدول مشخصات خط فاخر حک شده روی سنگ عقیق یمانی با امضا جم کد طرح : (MR109) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی نقره :  ۱۰  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح : (MR107) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی نقره :  ۱۶  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح : (MR110) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی نقره :  ۸  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح : (MR106) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی نقره :  ۱۰  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

جدول مشخصات کد طرح : (E103) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :  ۳٫۵ گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

Technologies:گوشواره

جدول مشخصات کد طرح :  (CB103) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :   ۰٫۲۵ گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

Technologies:دستبند

جدول مشخصات کد طرح :  (CB101) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :   ۰٫۲۵ گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

Technologies:دستبند

جدول مشخصات کد طرح :  (CB102) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :   ۰٫۳ گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

Technologies:دستبند

جدول مشخصات کد طرح : (W101) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :   ۱۳ گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

Technologies:دستبند

جدول مشخصات کد طرح : (HS109) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :  ۹  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

Technologies:نیم ست

جدول مشخصات کد طرح : (HS112) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :  ۱۳  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.   الکساندریت   کهربا   آمتیست   آمترین   آکوامارین   سیترین   […]

Technologies:نیم ست

جدول مشخصات کد طرح : (E104) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :  ۶ گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

Technologies:گوشواره

جدول مشخصات کد طرح :  (E102) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :  ۳٫۵ گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

Technologies:گوشواره

جدول مشخصات کد طرح : (E106) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :  ۴ گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

Technologies:گوشواره

جدول مشخصات کد طرح :  (E105) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :  ۴٫۵ گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

Technologies:گوشواره

جدول مشخصات کد طرح : (N104) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا:   ۴٫۵   گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

Technologies:گردنبند

جدول مشخصات کد طرح : (N111) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا:   ۶٫۵   گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

Technologies:گردنبند

جدول مشخصات کد طرح : (N110) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا:   ۶٫۵   گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

Technologies:گردنبند

جدول مشخصات کد طرح : (N101) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :   ۷گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

Technologies:گردنبند

جدول مشخصات کد طرح : (N103) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :   ۹گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

Technologies:گردنبند

جدول مشخصات کد طرح : (N102) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :  ۲٫۵  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

Technologies:گردنبند

جدول مشخصات کد طرح : (E107) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا :  ۲ گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

Technologies:گوشواره

جدول مشخصات کد طرح : (S101) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا : ۶۳  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

Technologies:ست

جدول مشخصات کد طرح : (S102) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا : ۵۷ گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

Technologies:ست

جدول مشخصات کد طرح : (S109) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا : ۴۵ گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.   الکساندریت   کهربا   آمتیست   آمترین   آکوامارین   سیترین   […]

Technologies:ست

جدول مشخصات کد طرح : (S107) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا : ۴۰  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

Technologies:ست

جدول مشخصات کد طرح : (S108) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا : ۵۰  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

Technologies:ست

جدول مشخصات کد طرح : (S112) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا : ۵۶  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

Technologies:ست

جدول مشخصات کد طرح : (S118) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا : ۵۵  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

Technologies:ست

جدول مشخصات جدول مشخصات کد طرح : (S117) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا : ۱۱۰  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

Technologies:ست

جدول مشخصات کد طرح : (S106) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا : ۴۳  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.   الکساندریت   کهربا   آمتیست   آمترین   آکوامارین   سیترین   […]

Technologies:ست

جدول مشخصات کد طرح : (S113) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا : ۴۵  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

Technologies:ست

جدول مشخصات کد طرح : (S114) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا : ۴۵  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

Technologies:ست

جدول مشخصات کد طرح : (S110) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا : ۵۰  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

Technologies:ست

جدول مشخصات کد طرح : (S116) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا : ۵۰  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

Technologies:ست

جدول مشخصات کد طرح : (S111) انتخاب جنس کالا (طلا . پلاتین . نقره) وزن خالص تقریبی طلا : ۶۰  گرم انتخاب سنگ اصلی و جواهر تمامی محصولات گروه تولیدی گت به همراه شناسنامه مصور و گارانتی تعمییر مادام‌العمر ارائه خواهد شد.

Technologies:ست

0

Your Cart